ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภรณ์  ตีวารี

Assistant Professor Dr. Chayabhorn Tiwaree

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 281

โทรสาร 02-256-4090

อีเมล์ dipp999@gmail.com

การศึกษา

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ประสบการณ์การศึกษาอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ

ได้รับทุนในการพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ณ School of Nursing, University of North Carolina USA. (พ.ศ. 2554)

ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ ในโครงการTeacher Exchange for Linnaeus–Palme Programme ณ ประเทศสวีเดน (พ.ศ. 2559)

ความเชี่ยวชาญ

การสร้างเสริมสุขภาพดี และป้องกันการบาดเจ็บในเด็กและครอบครัว

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส

การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในเด็กป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว

สมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ

สมาชิกสภาการพยาบาล

สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Sigma Theta Tau International

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัย

Tiwaree, C., Kantawang S.,Wonghongkul, T., & Lertwatthanawilat, W. (2016).

Predicting Factors of Uncertainty in Illness Among Children with Leukemia Undergoing Chemotherapy. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 20(1), 33-43.

Klommek,J., Tiwaree,C., Sriratanaprapat,J., & Yanissorn,N. (2017). A Study of Environmental Hazards Causing Injury Unintentional Injury in Child Care Center at Bangkok Metropolitan Area. Catalyst, 15(1), 89-97.

ตำรา

ชญาภรณ์ ตีวารี. (2558). การดูดเสมหะ. ในวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ภาควิชาการพยาบาลเด็กและ การผดุงครรภ์. หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

ผลงานอื่นๆ ในปัจจุบัน

1. ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกทั้งในเชิงสาธารณะ และเชิงนโยบายแห่งชาติในเรื่องมาตราการด้านความปลอดภัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

2. เป็นคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สภาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

3. เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

4. เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

5. เป็นนักวิจัยที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นคณะกรรมการจัดการความรู้พัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ สภาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

[กลับไป]