ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
อาจารย์ ดร.ชยนุช ไชยรัตนะ

_______________.jpg

อาจารย์ ดร. ชยนุช ไชยรัตนะ

Instructor Dr. Chayanuj Chaiyaratana

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 593

โทรสาร 02-256-4090

อีเมล์ C_chayanuj@yahoo.com

การศึกษา

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การศึกษาอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ

ได้รับทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่ OHSU Oregon Health and Science University School of Nursing, USA เป็นระยะเวลา 1 ปี (มิถุนายน 2549 - มิถุนายน 2550)

ได้รับทุน Temasek Foundation ไปศึกษาอบรม Tan Tock Seng Hospital Nursing Specialist Programme on Nursing Care /Management, Thailand ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ (3 – 14 มีนาคม 2557)

ความเชี่ยวชาญ

การพยาบาลผู้ป่วยผู้ป่วยแบบประคับประคอง

สมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ

สมาชิกสภาการพยาบาล

สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช

สมาชิกชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัย

ชยนุช ไชยรัตนะ และ โรส ภักดีโต ผลของการใช้สื่อการเรียนรู้อี-เลิร์นนิ่ง ต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและ ทัศนคติเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล (THE EFFECTS OF E-LEARNING TOWARD MORAL REASONINGS AND MORAL ATTITUDES OF STUDENT NURSES) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ทัศนีย์ อรรถารส และ ชยนุช ไชยรัตนะ ประสบการณ์ของเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (Experiences of children with cancer receiving chemotherapy) (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)

บทความวิชาการ

Chaiyaratana, C., & Chomchai, C. (2001). The effectiveness of pediatric triage training course for emergency room nurses at Siriraj hospital. Siriraj Medical Journal, 53(10): 741-749.

Chaiyaratana, C., Patoomwan, A., Chintanadilok, N., & Knafl, K. (2012). Adolescent Cancer Survivors’ and their Mothers’ Perceptions of Vulnerabilities, Health Status, Treatment Effects, and Roles and Health-related Behaviors. Pacific Rim Int J Nurse Res, 16(4): 257-276.

Chaiyaratana, C. & Arpaichiraratana, C., (2017). Ergonomics and Innovation for Creating Safety Workplace on Nurses. Journal of Nursing Science and Health, 38(3): 146-155.ชยนุช ไชยรัตนะ (2558). ประเด็นการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง ใน คู่มือพัฒนาทักษะสำหรับ พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย นนทบุรี: 83-112.

[กลับไป]