ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
อาจารย์ ดร. เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์

Assistant Professor Dr. Temduang Boonpiamsak

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 593

โทรสาร 02-256-4090

อีเมล์ temduangc@hotmail.com

การศึกษา

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ

การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาโภชนาการและเมตาบอลิสม

การสร้างเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น

สมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ

สมาชิกสภาการพยาบาล

สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัย
เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์
, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, มณีรัตน์ ภาคธูป,
สุพรรณี สุ่มเล็ก
, และ ชิดกมล สังข์ทอง. (2557). การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบใน สถาบันการศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 28 (3) (กันยายน – ธันวาคม), หน้า 161-174.
อัมพร เกษมสุข, เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์, และ วันเพ็ญ สุขส่ง. (2558). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยง ลูก ด้วยนมแม่ต่อความเชื่อด้านสุขภาพ ระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช เทวี ณ ศรีราชา. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, 40(3), หน้า 177-184.
จุรีย์ นฤมิตเลิศ และ เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์. (
2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบิดามารดาในการ ดูแลบุตรวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานที่มารับบริการแผนกผู้รับบริการนอก. วารสารสาธารณสุข ศาสตร์, 44 (2) (พฤษภาคม สิงหาคม), หน้า 133 - 147.
จอนผะจง เพ็งจาด และ เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์. (2556). การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการ จัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล: ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ. วารสารพยาบาลศาสตร์และ สุขภาพ
, 36 (1), หน้า 82-91.


พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ และ เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์. (2556). ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการสอนแบบสะท้อนคิดเรื่องการพยาบาลเด็กป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจต่อความรู้และการคิด อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
, 24 (2), หน้า 16-28ทัศนีย์ อรรถารส และ เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์. (2556). การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อน เรียนโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 36 (3) (กรกฎาคม- กันยายน), หน้า 15-26.

บทความวิชาการ
เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ และ จุรีย์ นฤมิตเลิศ. (2555). บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะน้ำคั่ง ในกะโหลกศรีษะ. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 5 (2), หน้า 8-23.

ตำรา
เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์. (2558). การให้อาหารทางสายยาง (Enteral tube feeding). ใน ภาควิชาการ พยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาล เด็ก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 85-96.

หนังสือ
เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์.
(2555). การบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาสมรรถนะบัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. ในวัลลา ตันตโยทัย (บรรณาธิการ). หนังสือ ถอดบทเรียนพย. สสส.เส้นทางสู่สุขภาวะ. จัดทำโดยแผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริม สุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). กรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดม รัตน์การพิมพ์และดีไซน์.หน้า 259-271.

[กลับไป]