ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา สวัสดิพานิช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา  สวัสดิพานิช

Assistant Professor Dr. Nantaga Sawasdipanich

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 596

โทรสาร 02-256-4090

อีเมล์ nantaga@stin.ac.th

การศึกษา

Doctor of Philosophy (Nursing)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ประสบการณ์การศึกษาอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ

ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ ณ Japanese Red Cross Toyota College of Nursing (6 – 10 พฤศจิกายน 2560)

ได้รับทุนอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล (Mini MBA in Health) รุ่นที่ 34 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4 พฤศจิกายน 2559 – 8 เมษายน 2560)

ความเชี่ยวชาญ

การพยาบาลเด็กปฐมวัย (Child Health Care Nursing)

ความรุนแรงต่อเด็ก (Violence Against Children)

การดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบาง (Health Care for Vulnerable Groups)

สมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ

สมาชิกสภาการพยาบาล

สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย

Sigma Theta Tau International

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัย

ศุภาว์ เผือกเทศ, นันทกา สวัสดิพานิช, เดือนทิพย์ เขษมโอภาส, สุจรรยา โลหาชีวะ, พิมพิไล ทองไพบูลย์,
พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, ชลดา จันทร์ขาว, วรุณยุพา รอยกุลเจริญ, อังคณา สริยาภรณ์, และ
ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ. (
2560). การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ.
วารสารสภาการพยาบาล
. ปีที่
32 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม), หน้า 94-114.

นันทกา สวัสดิพานิช, ศุภาว์ เผือกเทศ, อังคณา สริยาภรณ์, และชุลีพร เชาวน์เมธากิจ. (2558).
ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย
.วารสารสภาการพยาบาล.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม
กันยายน), หน้า 39-53.

พิมพิไล ทองไพบูลย์, นันทกา สวัสดิพานิช, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, และ สุภาพร วรรณสันทัด. (2558).
การจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา
. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน), หน้า 5-17.

พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, พิมพิไล ทองไพบูลย์, สุภาพร วรรณสันทัด, และ นันทกา สวัสดิพานิช. (2558).
นโยบายและการดูแลสุขภาพเด็กติดผู้ต้องขังตามการรับรู้ของมารดา. วารสารวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ, 31
(1) (มกราคม – เมษายน), หน้า 36-49.

ศุภาว์ เผือกเทศ และ นันทกา สวัสดิพานิช. (2558). การจัดบริการด้านสุขภาพของเรือนจำตามการรับรู้ของ
ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม
กันยายน), หน้า
56-67.

สุภาพร วรรณสันทัด, นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, นันทกา สวัสดิพานิช, และ
กฤษดา
แสวงดี. (2558). แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศตามมุมมองของพยาบาลไทย.
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ.
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (กันยายน
ธันวาคม), หน้า 86-98.

นันทกา สวัสดิพานิช, นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, สุภาพร วรรณสันทัด, และ กฤษดา
แสวงดี. (
2557). กระบวนการไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลไทย. พยาบาลสาร, 41 (ฉบับพิเศษ
เดือนพฤศจิกายน), หน้า
99-111.

พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, นันทกา สวัสดิพานิช, สุภาพร วรรณสันทัด, และ นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ. (2557).

สภาพการทำงานในต่างประเทศตามการรับรู้ของพยาบาลไทย. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 8
ฉบับพิเศษ (กันยายน –ธันวาคม), หน้า 163-176
.

นันทกา สวัสดิพานิช และ จุไร อภัยจิรรัตน์ (2556). สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย:
มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง. วารสารสภาการพยาบาล, 28 (3), หน้า 123-134.


โรส ภักดีโต, นันทกา สวัสดิพานิช, และราตรี สัณฑิติ. (
2556). ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
การพยาบาลเด็กที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำต่อความรู้และการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษา
พยาบาล
. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 29(1), หน้า 110-120.
Sawasdipanich, N., Srisuphan, W., Yenbut, J., Tiansawad, S., & Humphreys, J.C. (2010). Effects
of a cognitive adjustment program for Thai parents. Nursing and Health Sciences, 12,
306–313.

         บทความวิชาการ

นันทกา สวัสดิพานิช. (2555). ความรุนแรงต่อเด็ก : บทบาทที่พยาบาลควรใส่ใจ. วารสารพยาบาลสาธารณสุข,
26
(1), 101-110.

นันทกา สวัสดิพานิช และ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์. (2554). การแปลเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม :
เทคนิคและประเด็นที่ต้องพิจารณา. วารสารสภาการพยาบาล,
26(1), 19-28.

[กลับไป]