ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
อาจารย์ บุศรา ชัยทัศน์


อาจารย์บุศรา ชัยทัศน์

Instructor Bussara Chaithat

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 593

โทรสาร 02-256-4090

อีเมล์ bussara.c@stin.ac.th

การศึกษา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลเด็ก)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ประสบการณ์การศึกษาอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ

ได้รับทุนอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (4 สิงหาคม – 21 พฤศจิกายน 2557)

ได้รับทุนอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (20 เมษายน – 7 สิงหาคม 2558)

การประชุมวิชาการ 6th Asia-Pacific Enterostomal Therapy Nurses Association (APETNA) Congress 2015Academic, SGH Campus, Singapore (31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2558)

ความเชี่ยวชาญ

การพยาบาลกุมารศัลยกรรม (Pediatric Surgery Nursing)

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (Wound, Ostomy and Incontinence Nursing)

สมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ

สมาชิกสภาการพยาบาล

สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิชาการ
บุศรา ชัยทัศน์
และ นรลักขณ์ เอื้อกิจ. (2558). บทบาทพยาบาลอนามัยโรงเรียนในการป้องกันการจมน้ำใน เด็ก. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 29(1), หน้า 144-156.
บุศรา ชัยทัศน์.
(2559). การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ผ่าตัดเปิดทวารใหม่: บทบาท พยาบาลเฉพาะทางบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 9(1), หน้า 19-33.

[กลับไป]