ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
รายวิชาในสังกัดสาขาวิชา

รายวิชาในสังกัดภาควิชาการพยาบาลเด็และการผดุงครรภ์

  • 1222108 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
(Child and Adolescent Nursing I) 
  • 1222109 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
(Child and Adolescent Nursing II) 
  • 1322402 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
(Practicum in Child and Adolescent Nursing)
  • 1322113 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 
(Family Nursing and Midwifery I) 
  • 1422114 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2 
(Family Nursing and Midwifery II) 
  • 1322405 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 
(Practicum in Family Nursing and Midwifery I) 
  • 1422406 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2 
(Practicum in Family Nursing and Midwifery II) 
  • 1422406 ปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์    
(Practicum of Selected Nursing Area in Family Nursing and Midwifery) 
  • 1322402 ปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
(Practicum of Selected Nursing Area in Child and Adolescent Nursing)

[กลับไป]