ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรส ภักดีโต

Rose.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรส ภักดีโต

Assistant Professor Rose Pakdeto

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 593

โทรสาร 02-256-4090

อีเมล์ rpakdeto@yahoo.com

การศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ

การพยาบาลเด็กโรคเรื้อรัง

การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การเรียนการสอนด้านการพยาบาลเด็ก

การพยาบาลเด็กโรคติดเชื้อ

สมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ

สมาชิกสภาการพยาบาล

สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัย
โรส ภักดีโต สมบัติ พันธ์คง พนิดา ศรีคชินทร์.(2548).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติพัฒนกิจพื้นฐานของ ครอบครัว
.วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย,30(1).42-61.
จุไร อภัยจิรรัตน์ พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ โรส ภักดีโต.(2548).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมสุขภาพของ มารดาที่มีต่อบุตรป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง.วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
,
30(2).149-166.
โรส ภักดีโตนันทกา สวัสดิพานิชราตรี สัณฑิติ.(2556).ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการ พยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำต่อความรู้และการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษา พยาบาล.วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ , 29(1) 110-120.
ดวงกมล วัตราดุลย์
สมศรี เจริญหล้าสุดประนอม สมันตเวคินอรนุช เชาว์ปรีชาโรส ภักดีโตพิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ (2553).ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลต่อการรับรู้ในบทบาทของผู้ดูแล และคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์.วารสารสภาการพยาบาล , 25(3) 37-50.

บทความวิชาการ

โรส ภักดีโต และจุไร อภัยจิรรัตน์.(2540).การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ = Nursing care of neonatal hypoglycemia. วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไท, 22(3)
171-177
โรส ภักดีโต.(2548).การดูแลด้านจิตวิญญาณครอบครัวเด็กป่วยระยะสุดท้าย :กรณีศึกษา.วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย,30(3).429-436.
โรส ภักดีโต.(2549).การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งระยะสุดท้าย.วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย,31(1).183-191.
โรส ภักดีโต และจุไร อภัยจิรรัตน์ (
2559).การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องการตัดสินใจเชิงจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล.วารสารพยาบาล สภากาชาดไทย,9(1) 1-10.
โรส ภักดีโต.(
2558).การพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยเด็กมะเร็งสมองชนิด Glioblastoma Multiforme วารสารโรคมะเร็ง,35(2). 78-84.

จุไร อภัยจิรรัตน์ และ โรส ภักดีโต.(2557) วิกฤตและโอกาสพยาบาลไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ,7(2). 1-9. 
โรส ภักดีโต จุไร อภัยจิรรัตน์ พัชมน อ้นโต.(2560).โรคไข้เลือดออกเดงกี่ในเด็ก: บทบาทสำคัญองพยาบาล. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย,10(1). 55-65.

[กลับไป]