ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
อาจารย์ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส


อาจารย์ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส

Instructor Tawanrat Sakulrungjalas

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 593

โทรสาร 02-256-4090

อีเมล์ tawanrat.s@stin.ac.th

การศึกษา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ประสบการณ์การศึกษาอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ

-

ความเชี่ยวชาญ

การพยาบาลเด็กโรคลมชัก

สมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ

สมาชิกสภาการพยาบาล

สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัย

ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล,อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์,ณัฐกมล ชาญสาธิตพร.(2560).ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็ก ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในประเทศไทย. วารสารพยาบาลทหารบก 18, (พิเศษ), 131-139.

บทความวิชาการ

-

ผลงานอื่นๆ

-

[กลับไป]