ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
อาจารย์ กุลธิดา เกตุแก้ว


อาจารย์กุลธิดา เกตุแก้ว

Instructor Kulthida Ketkaew

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 593, 087-707-5726

โทรสาร 02-256-4090

อีเมล์ Kulthida.kloy@hotmail.com

การศึกษา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ประสบการณ์การศึกษาอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ

-

ความเชี่ยวชาญ

การพยาบาลเด็กโรคมะเร็ง

การพยาบาลเด็กโรคติดเชื้อ

สมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ

สมาชิกสภาการพยาบาล

สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัย

กุลธิดา เกตุแก้ว, อัจฉรียา ปทุมวัน, ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล. (2557). ความต้องการและการได้รับการ

ตอบสนองความต้องการตามการรับรู้ของวัยรุ่นโรคมะเร็งขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลในปีแรก

ภายหลังได้รับการวินิจฉัย. วารสารโรคมะเร็ง 32(4), 56-67.

บทความวิชาการ

-

ผลงานอื่นๆ

-

[กลับไป]