ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
teacher  หน้าที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภรณ์  ตีวารี Assistant Professor Dr. Chayabhorn Tiwaree ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 281 โทรสาร 02-256-4090 อีเมล์ dipp999@gmail.com การศึกษา พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเ...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา สวัสดิพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา  สวัสดิพานิช Assistant Professor Dr. Nantaga Sawasdipanich ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 596 โทรสาร 02-256-4090 อีเมล์ nantaga@stin.ac.th การศึกษา Doctor of Philosophy (Nursing) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิ...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรส ภักดีโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรส ภักดีโต Assistant Professor Rose Pakdeto ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 593 โทรสาร 02-256-4090 อีเมล์ rpakdeto@yahoo.com การศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลศ...
อาจารย์ ดร. เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ Assistant Professor Dr. Temduang Boonpiamsak ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 593 โทรสาร 02-256-4090 อีเมล์ temduangc@hotmail.com การศึกษา พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตรมหาบ...
อาจารย์ ดร.ชยนุช ไชยรัตนะ
อาจารย์ ดร. ชยนุช ไชยรัตนะ Instructor Dr. Chayanuj Chaiyaratana ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 593 โทรสาร 02-256-4090 อีเมล์ C_chayanuj@yahoo.com การศึกษา พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยา...
อาจารย์ ปัญจพาณ์ สุขโข
อาจารย์ ปัญจพาณ์  สุขโข Instructor Panjapa Sukkho Email: Vayu_ka@hotmail.com Panjapa_sukkho@yahoo.com Tel. 02-256-4092 ต่อ 593 ความเชี่ยวชาญ 1.การพยาบาลเด็กปฐมวัย  (Child Health Care Nursing)  2. พฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยรุ่น  (Adolescent Risk Behavior)  3. การพยาบาลเด็กป่วยเรื้อรัง  (Children ...
อาจารย์ กุลธิดา เกตุแก้ว
อาจารย์กุลธิดา เกตุแก้ว Instructor Kulthida Ketkaew ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 593, 087-707-5726 โทรสาร 02-256-4090 อีเมล์ Kulthida.kloy@hotmail.com การศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...
อาจารย์ บุศรา ชัยทัศน์
อาจารย์บุศรา ชัยทัศน์ Instructor Bussara Chaithat ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 593 โทรสาร 02-256-4090 อีเมล์ bussara.c@stin.ac.th การศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลเด็ก) พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประสบการณ์การศึก...
อาจารย์ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส
อาจารย์ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส Instructor Tawanrat Sakulrungjalas ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02-256-4092-9 ต่อ 593 โทรสาร 02-256-4090 อีเมล์ tawanrat.s@stin.ac.th การศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลศาสตร...

[กลับไป]