ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผลงานสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
ตำรา
1. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1
2. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2
3. หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก 
4. การพยาบาลมารดาในระยะคลอด (พิมพ์ครั้งที่ 3, พ.ศ.2555)
5. การพยาบาลทารกแรกเกิด 

dipp___1.jpg

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภรณ์  ตีวารี
Assistant Professor Dr. Chayabhorn Tiwaree
Dipp999@gmail.com

02-256-4092 ต่อ 598